• Radio ARA

  Radio Reporter um On Stéitsch Festival


  Viiraussetzung: Deelnahm un 2 Moduler an Präsenz um Festival
  Terminer:
  Modul 1: 26. September 16-19h
  Modul 2: 28. September 16-19h
  On Stéitsch Festival: 30. September 13-17h
  unmelden iwwer manon@graffiti.lu