• Radio ARA

  #supportRadioARA

  **english below**

  FIRWAT Radio ARA ënnerstëtzen?

  – Radio ARA ass e fräien an onofhängege Radio – eng alternativ Stëmm fir Musik, Meenungen, Themen a Communautéiten , déi soss keng Plaz an der Mainstreammedie fannen.
  Professioneller, Benevoller an Associatioune produzéieren hei hier Sendungen.
  Matt eise Jugendsendunge Graffiti gi mer och der Jugend an hire Projeten eng Stemm.

  – E Radiosender ze bedreiwe kascht Suen!
  Technescht Material, administratiivt Personal, Loyer, etc.
  Duerch d’Pressekris an d’Pandemie hu mir eis kommerziell Revenuë verluer. Don’en a Mesure vun der Regierung gi bei wäitem net duer fir eis iwwer Waasser ze halen.

  – Fir de Mediepluralismus zu Lëtzebuerg ze erhalen an de Bierger/Biergierinnen eng Stëmm ze ginn, fuerderen mir och vun der Politik, dass Community Medien endlech unerkannt a gefërdert ginn.

  WEI Radio ARA ënnerstëtzen?

  Cash an Täsch!

  Mat dengem Don suergs du dofir, dass mir op Sendung bleiwen! Investéier an eis Onofhängegkeet a setzt och en Zeechen dofir, dass Radio ARA gebraucht gëtt!

  => Maach een Ordre Permanente (vun 10€ / 20€ / 30€ / 50€….) <=
  Dir kennt de Radio ARA mat engem Ordre permanente iwwert den Oeko-Fonds * ënnerstëtzen
  Kontodaten IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
  WICHTEG: Gëff „Support Radio ARA“ als Verwendung un.
  (*Firwat Oeko-Fonds? Wëll et iwwert si méiglech ass, den Don steierlech ofzesetzen)


  => Maach een emolegen Don <=

  *Direkt iwwer PayPal

  *Per Iwwerweisung
  Dir kennt de Radio ARA mat engem emolgen Don iwwert den Oeko-Fonds * ënnerstëtzen
  Kontodaten IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
  WICHTEG: Gëff „Support Radio ARA“ als Verwendung un. (1)


  *
  Direkt iwwer DigiCash

  Geet iwwer Oeko-Fonds! (1)

  (1) Firwat Oeko-Fonds? Wëll et iwwert si méiglech ass, den Don steierlech ofzesetzen

   

  Spread the message!
  Poust eng Foto vun dir op de sozialen Medien mam #supportRadioARA

  MERCI 😀

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  WHY support Radio ARA?

  – Radio ARA is an independant Radio – an alternative voice for music, oppinions, topics and communities, who have no space in mainstream media.
  Professionals, volunteers and associations produce their own shows.
  On our frequencies youth also have a voice, whithin Graffiti, the youth-shows on Radio ARA, where they can present their projects and ideas.

  – Running a radiostation costs money!
  Technical equipment, administartiv staff, rent payment, etc
  Due to the pandemic and the shifting of pulicity from radio to digital distribution, we lost a lot of income. Small donations and subsidies from the government are not sufficent to keep everything running.

  – to maintain the media pluralism in Luxembourg and to give a voice to citizens, we demand that Luxembourg politicians recognize the importance of community media and support them

   

  HOW to support Radio ARA?

  – Cash!
  With a donation YOU help to keep us on air! Make an investement for our independence and a statement that Radio ARA is much needed in this country!

  ==> A monthly payment  (of 10€ / 20€ / 30€ / 50€….) <==
  You can support Radio ARA with a monthly payment through Oeko-Fonds *
  bank account IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
  Important: use the reference „Support Radio ARA“
  (*Why Oeko-Fonds? Through them you can deduct your donation from you taxes )

  => A one -off payment <=

  *Via PayPal

  *Via banktransfer
  bank account IBAN LU96 1111 0734 1886 0000 BIC CCPLLULL
  Important: use the reference „Support Radio ARA“ (1)

  *Via DigiCash

  works automatically through Oeko-Fonds! (1)

  (1) Why Oeko-Fonds? Through them you can deduct your donation from your taxes

   

  – Spread the message!
  Post a pic of yourself on social media and use the  #SupportRadioARA

  Thank you! 🙂